دارندگان طنین کارت توجه داشته باشند که هریک از کارتهای سنتی و هوشمند به دو بخش ورزش و رفاهی - ورزشی تقسیم می شود

که کارت ورزش فقط مجاز به استفاده در اماکن ورزشی می باشد و کارت فوق بر روی دستگاه طنین سایر اماکن عمل نمی کند.